Actualités

févr 7 Chính sách hoản trả tiền

1. Phạm Vi Hoàn Trả DTWEB Việt Nam áp dụng chính sách hoàn trả cho các sản phẩm và dịch vụ đã mua, bao gồm website, hosting, domain, và các dịch vụ hỗ trợ khác, với điều kiện các sản phẩm hoặc dịch vụ không đáp ứng được yêu cầu hoặc không hoạt động như đã cam ... En savoir plus »

févr 7 Thỏa Thuận Sử Dụng Dịch Vụ DTWEB

Khi sử dụng dịch vụ của DTWEB Việt Nam, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu trong Thỏa Thuận Sử Dụng này. Vì vậy, hãy đọc kỹ các điều khoản và điều kiện trước khi bắt đầu sử dụng dịch vụ của chúng tôi. 1. Giới thiệu DTWEB Việt Nam là ... En savoir plus »